Vakuuminių saulės kolektorių sistemos Vakuuminių saulės kolektorių sistemos
RU LT

Naujienos

Spausdinti puslapį
2013-07-08  DĖMESIO! Paskelbtas kvietimas dėl paramos gavimo fiziniams asmenims atsinaujinančių šaltinių panaudojimui individualiuose gyvenamosios paskirties pastatuose
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (toliau – LAAIF) skelbia kvietimą teikti Projekto registracijos formas paramai gauti pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2013 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (I dalies 1.2.2. punktas): “Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kt.) panaudojimas individualiuose gyvenamosios paskirties pastatuose”.

 

Galimi pareiškėjai/ paramos gavėjai: Fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys vieno ar dviejų butų gyvenamuosius namus
Kvietimo suma Bendra projektų finansavimui pagal šį kvietimą skiriama lėšų suma – 2 mln. Lt.
Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos ·       Saulės kolektorių ar mažo pajėgumo saulės elektrinių įdiegimui, skirtų elektros energijos gamybai savo poreikiams (ne pardavimui), vandens šildymui ar šilumos palaikymui tinkamos išlaidos yra:

-        saulės plokštelinio ar vakuuminio kolektoriaus įdiegimas;

-        saulės fotovoltinės elektrinės su arba be akumuliatorių įdiegimas;

-        šildymo ir karšto vandens tinklų pritaikymas;

-        kita konkreti saulės kolektoriaus/elektrinės projekto diegimui reikalinga įranga.

·        Vėjo energijos šaltinių įdiegimui savo poreikiams (ne pardavimui) tinkamos išlaidos:

-        vertikalios ašies nedidelių pajėgumų vėjo jėgainės su arba be akumuliatoriumi įdiegimas;

-       horizontalios ašies nedidelių pajėgumų vėjo jėgainės su arba be akumuliatoriumi įdiegimas;

-          elektros energijos tinklų pritaikymas;

-          kita konkreti vėjo jėgainės projekto diegimui reikalinga įranga;

·      Geoterminės energijos šaltinių įdiegimo karšto vandens, šilumos energijos gamybos savo poreikiams (ne pardavimui) tinkamos išlaidos yra:

-        šilumos siurblio įdiegimas;

-        horizontalaus arba vertikalaus  kolektoriaus  įdiegimas;

-        šildymo, karšto vandens sistemų pritaikymas;

-        kita konkrečiam projekto diegimui reikalinga įranga įdiegti, įskaitant akumuliacines talpas ir boilerį.

·        Katilų, naudojančių iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį) ar kitą aplinkai taršų energijos šaltinį, keitimo į biokurą naudojančius katilus pastatų šildymo sistemose, projektų tinkamos išlaidos yra:

įranga: (katilas), dūmų valymo ir šalinimo, pelenų šalinimo įranga, kuro transportavimo, padavimo į pakurą įranga, pakura, katilo šildytuvo įsigijimas, ekonomaizeris, katilo valdymo įranga ir kita projekto diegimui reikalinga įranga.

·     Šilumos ir energijos apskaitos prietaisai ir kita įranga, reikalinga šiems prietaisams įrengti.

.

Paramos dydis ·      Finansuojama iki 30 proc. visų faktiškai patirtų įgyvendinus projektą tinkamų finansuoti projekto išlaidų,vadovaujantis pareiškėjo pateiktais išlaidas pagrindžiančiais bei apmokėjimą įrodančiais dokumentais, tačiau neviršijant LAAIF apskaičiuotos maksimalios paramos sumos;

·       Maksimali paramos suma LAAIF apskaičiuojama remiantis pareiškėjo Projekto registracijos formoje nurodytomis ketinamų įgyvendinti priemonių (medžiagų, darbų) apimtimis bei vadovaujantis maksimaliais tinkamų išlaidų dydžiais, patvirtintaisLietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-463 “Dėl Mažos apimties projektų, finansuojamų iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, maksimalių tinkamų išlaidų dydžių patvirtinimo”(Žin., 2013, Nr. 70-3561);

·     Skiriamas finansavimas projektui negali viršyti 50 000 Lt.

Pagrindiniai subsidijos teikimo reikalavimai Išlaidos pripažįstamos tinkamomis ir kompensuojamos:

·       jei jos atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakyme Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 72-3615) nurodytas išlaidas;

·        jei yra patirtos nuo 2012 m. Klimato kaitos specialiosios programos sąmatą detalizuojančio plano įsigaliojimo dienos, t.y. nuo 2012 m. balandžio 15 d. iki projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, bet ne vėliau nei iki einamųjų metų gruodžio 1 d.;

·       jei projektas visiškai įgyvendintas ir apmokėtos visos patirtos išlaidos;

·       jei išlaidos apmokėtos paties pareiškėjo (jo įgalioto asmens) nuosavomis  lėšomis;

·       jei sąskaitos už patirtas išlaidas išrašytos pareiškėjo (įgalioto asmens) vardu.

Projekto registracijos formų priėmimo ir registravimo tvarka ·        Pareiškėjai, norintys įgyvendinti projektą ir gauti kompensaciją, turi LAAIF pateikti tinkamai užpildytą Projekto registracijos formą;

·       Gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui) ir atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimui individualiuose gyvenamosios paskirties pastatuose pildomos atskiros Projekto registracijos formos užpildant atskirą priedą;

·       Pareiškėjo pasirašytos Projekto registracijos formos turi būti pateiktos LAAIF tiesiogiai arba atsiųstos registruotu laišku adresu Vytauto g. 12, LT-08118, Vilnius;

·       Tiesiogiai Projekto registracijos formos priimamos:

pirmadieniais – ketvirtadieniais 8:30 – 17:30, penktadieniais 8:30 – 16:15, pietų pertrauka 12:30 -13:15;

·        Netinkamai arba nepilnai užpildyta Projekto registracijos forma atmetama ir negali būti tikslinama, gali būti tik naujai teikiama;

·       Projekto registracijos formos LAAIF priimamos tol, kol pakanka lėšų skirtų šiai priemonei;

·       Projekto registracijos formos yra registruojamos eilės tvarka pagal jų gavimo datą ir iš jų sudaromas projektų registracijos sąrašas, kuris tvirtinamas LAAIF direktoriaus įsakymu;

·       Pasibaigus šiai priemonei numatytoms lėšoms, Projekto registracijos formų priėmimas bus stabdomas. Pranešimas apie sustabdymą bus paskelbtas LAAIF internetinėje svetainėje.

·       Pareiškėjai, išsiuntę užpildytas Projekto registracijos formas registruotu paštu ar pristatę tą pačią dieną, kai Projekto registracijos formų priėmimas yra sustabdytas, įtraukiami į rezervinį projektų sąrašą. 

Kur galima gauti dokumentus pareiškėjams Projekto registracijos formą galima rasti čia.

Kitus dokumentus galima rasti interneto svetainės skiltyjewww.laaif.lt/Klimato kaitos specialioji programaarba gauti tiesiogiai atvykus aukščiau nurodytu adresu.

Kontaktiniai asmenys Mantas Juška – tel.  8 (5) 2053191,

el. p. m.juska@laaif.lt;

Rasa Daukšaitė – tel.  8 (5) 205 3194,

el.p. r.dauksaite@laaif.lt;

Dominykas Šidlauskas – tel.  8 (5) 2053198,

el. p. d.sidlauskas@laaif.lt;

Saima Kazlaitė – tel. 8 (5) 2053663, el.p. s.kazlaite@laaif.lt

Asta Kazlauskaitė-Jadzevičė – tel. 8(5) 2053737,

el. p. a.kazlauskaite@laaif.lt.

Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys kompensacinių išmokų teikimą fiziniams asmenims ·       Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d.įsakymas Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 42-2040; 2013, Nr. 70-3560);

·       Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. D1-463 „Dėl Mažos apimties projektų, finansuojamų iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, maksimalių tinkamų išlaidų dydžių patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 70-3561);

·       Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. D1-493 „Dėl tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 72-3615);

·        Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 24 d. įsakymas Nr. D1-280 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2013 m. sąmatos patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 46-2284);

·       Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. D1-310 “Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2013 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo” (Žin., 2013, Nr. 48-2403).

Pastabos:

 

 

1. Įgyvendinę projektą pareiškėjai, norintys gauti kompensaciją, turės pateikti:

·         tinkamai užpildytą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. D1-42 „Dėl mokėjimo prašymo pavyzdinės formos patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 11-480) nustatytos formos mokėjimo prašymą (mokėjimo prašymo formą rasite LAAIF internetinėje svetainėje www.laaif.lt/Klimato kaitos specialioji programa);

·         išlaidų pagrindimo dokumentus (rangovų, paslaugų teikėjų sutartis,  prekių (paslaugų) perdavimo – priėmimo aktus, tiekėjų sąskaitas – faktūras arba PVM sąskaitas – faktūras ir kitus dokumentus, kuriais pagrindžiamos patirtos išlaidos);

·         išlaidų apmokėjimą pagrindžiančius dokumentus (kasos pajamų orderio kvitus, pinigų priėmimo kvitus, prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitus, kasos aparato kvitus (čekius), mokėjimo nurodymus, sąskaitos išrašus ar kitus dokumentus, kuriais įrodoma, kad pagal išlaidų pagrindimo dokumentus buvo atliktas mokėjimas).

 

 

2. Atkreipiame dėmesį, kad Pareiškėjas projektą turi įgyvendinti pagal statybos vykdymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimus. Atsakingai institucijai nustačius, kad Pareiškėjas nesilaikė statybos vykdymą reguliuojančių teisės aktų reglamentavimo, bus kreipiamasi į statybos valstybinę priežiūrą vykdančias kompetentingas institucijas.